Skip links

Reflections 1442 H

ʿAshara Mubaraka 1442 H                                                           

Majlis 1: 2nd Moharram al-Haraam                                       

Majlis 2: 3rd Muharram al-Haraam                                     

Majlis 3: 4th Muharram al-Haraam                                     

Majlis 4: 5th Muharram al-Haraam                                     

Majlis 5: 6th Muharram al-Haraam                                     

Majlis 6: 7th Muharram al-Haraam                                     

Majlis 7: 8th Muharram al-Haraam                                     

Majlis 8: 9th Muharram al-Haraam                                     

Majlis 9-10: 10th Muharram al-Haraam                             

Chelum 1442 H                                                                

Yaum Shahadat Imam Hasan AS                                              

Milad al-Nabi SAW                                                                     

Urs Mubarak Syedna Mohammed Burhanuddin RA             

Milad Imam al-Zaman AS                                                        

Milad Syedna Mohammed Burhanuddin RA                       

ʿUrs Mubarak Syedna Taher Saifuddin RA ,                        

Yaum al-Mabʿath al-Sharīf                                                      

Yaum Shahāda Amir al-Mumineen AS 1442 H                    

Milad Syedna Taher Saifuddin RA, 1442 H